Pripojte SA

NAJROZŠÍRENEJŠIE SPÔSOBY VÝROBY ZELENEJ ELEKTRINY NA SLOVENSKU

ELEKTRINA
Z VODY

Voda je  energetický zdroj, ktorého využívanie nezaťažuje atmosféru žiadnymi emisiami. Používa sa na okamžité pokrytie spotreby energie (výroba elektriny v prietokovej elektrárni) a je tiež možné ju využiť
aj na uskladňovanie energie
(v prečerpávacej elektrárni, ktorá
v čase menšej spotreby ukladá energiu čerpaním vody do zásobnej nádrže nad turbínami). Na Slovensku voda predstavuje najvýznamnejší obnoviteľný zdroj energie. Podiel na celkovej výrobe predstavuje cca 15%.

ELEKTRINA
Z BIOPLYNU

Substrát na výrobu bioplynu sa skladá zo siláže a odpadu z poľnohospodárskej výroby (zvieracie exkrementy a podstielky) v pomere 50/50. Ten sa v procese anaeróbnej fermentácie (bez prístupu vzduchu a za prítomnosti mikroorganizmov) rozkladá a následne sa uvoľňuje bioplyn s majoritným podielom metánu (od 50% do 75%), ktorý využívame na výrobu elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách. Pri tejto výrobe vzniká aj digestát, ktorý sa vďaka svojmu zloženiu môže aplikovať na poľnohospodársku pôdu ako hnojivo.

ELEKTRINA
ZO SLNKA

Fotovoltické panely nám umožňujú premieňať slnečné žiarenie na elektrinu na základe fotovoltického javu - častice svetla (fotóny) dopadajú na fotovoltický článok svojou energiou a z neho generujú elektróny. Následne je pohyb elektrónov usporiadaný na využiteľný jednosmerný elektrický prúd.
Prostredníctvom meniča sa prúd upraví z jednosmerného na striedavý.

Etický kódex výkupu elektriny

Pozrite si náš kódex výkupu zelenej elektriny v Greenlogy a.s. Naše pravidlá potvrdzujú, že to myslíme vážne.

NAŠE PRAVIDLÁ

Ako sa vyrába elektrina z bioplynu?