Najrozšírenejšie spôsoby výroby zelenej elektriny na Slovensku

Elektrina

zo slnka

Inštalovaný výkon zdroja až do výšky hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom miesteJe určené pre FO a PO - podnikateľovNáš Solar tím každý projekt a návratnosť investície posudzuje individuálne a navrhne vždy optimálne riešenie

Elektrina

z bioplynu

Substrát na výrobu bioplynu sa skladá zo siláže a odpadu z poľnohospodárskej výroby (zvieracie exkrementy a podstielky) v pomere 50/50. Ten sa v procese anaeróbnej fermentácie (bez prístupu vzduchu a za prítomnosti mikroorganizmov) rozkladá a následne sa uvoľňuje bioplyn s majoritným podielom metánu (od 50% do 75%), ktorý využívame na výrobu elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách. Pri tejto výrobe vzniká aj digestát, ktorý sa vďaka svojmu zloženiu môže aplikovať na poľnohospodársku pôdu ako hnojivo.

Elektrina

z vody

Voda je  energetický zdroj, ktorého využívanie nezaťažuje atmosféru žiadnymi emisiami. Používa sa na okamžité pokrytie spotreby energie (výroba elektriny v prietokovej elektrárni) a je tiež možné ju využiť aj na uskladňovanie energie (v prečerpávacej elektrárni, ktorá v čase menšej spotreby ukladá energiu čerpaním vody do zásobnej nádrže nad turbínami).Na Slovensku voda predstavuje najvýznamnejší obnoviteľný zdroj energie. Podiel na celkovej výrobe predstavuje 16,6%.

Etický kódex výkupu elektriny

Pozrite si náš kódex výkupu zelenej elektriny v Greenlogy a.s. Naše pravidlá potvrdzujú, že to myslíme vážne.

NAŠE PRAVIDLÁ

Ako sa vyrába elektrina z bioplynu?